logo.png
               
 
baner650.gif
Nabór wniosków LGR
25-04-2017 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I. Termin składania wniosków:

Od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

III. Miejsce udostepnienia dokumentacji konkursowej:

Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” (LSR), formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

IV. Forma wsparcia

Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków (alokacja):

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach LSR obejmujące poniższe przedsięwzięcia:

* Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych). Limit dostępnych środków w ramach tego naboru: 700 000,00 zł

* Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 225 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Alokacja w ramach tego naboru: 1 325 000,00 zł

* Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 120 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 600 000,00 zł

* Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 250 000 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 3 250 000,00 zł

VI. Dodatkowe informacje

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 61 98, email: .

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
platnik_finan2.gif
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.