logo.png
               
 
baner650.gif
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
15-06-2020 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. na terenie Gminy Płaska.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim, 2) zamieszkiwać na terenie Gminy Płaska, 3) cieszyć się nieposzlakowana opinią, 4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie, 5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

Jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email

2) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16 – 326 Płaska

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – powszechny spis rolny 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 876439080

Gminny Komisarz Spisowy

Wiesław Gołaszewski

Wójt Gminy Płaska – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. na terenie Gminy Płaska.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim, 2) zamieszkiwać na terenie Gminy Płaska, 3) cieszyć się nieposzlakowana opinią, 4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie, 5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
Jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email
2) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16 – 326 Płaska
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – powszechny spis rolny 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 876439080
Gminny Komisarz Spisowy
Wiesław Gołaszewski

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.