logo.png
               
 
Ogłoszenie o naborze uczestników projektu pn. „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych - II etap”
18-08-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku z wyborem do dofinansowania projektu Gminy Płaska pn. „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych - II etap”, polegającym na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, Gmina rozpoczyna wdrażanie projektu.

Przypominamy, że projekt dotyczy przede wszystkim tej grupy osób, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu w styczniu 2020 r. (na etapie przygotowania przez Gminę wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu instalacji fotowoltaicznych).

Jednym z głównych, obowiązujących dokumentów określających zasady realizacji inwestycji jest „Regulamin wyboru grantobiorców i realizacji projektu grantowego” (dokument znajduje się w plikach do pobrania – Załącznik nr 1).

Zgodnie z ww. regulaminem, w ramach Projektu możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE. Moc instalacji fotowoltaicznej musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną Grantobiorcy. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. Moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 5kW. Maksymalne koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE mogą wynieść: instalacja fotowoltaiczna - o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp. Maksymalny poziom dofinansowania przyznanego w formie Grantu w ramach realizacji niniejszego Projektu będzie wynosił 74 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę. Grant przyznaje się w formie refundacji poniesionych przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją Inwestycji

W załączeniu również Ocena techniczna – zawierająca wymagania techniczne dla urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej

Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

- Deklaracja udziału w projekcie wraz klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Termin, do którego można złożyć do Urzędu Gminy Płaska, deklarację chęci udziału w projekcie: 25 sierpnia 2021 r.

Dokument można również wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Gminy Płaska.

Procedura aplikowania o Grant składać się będzie z poniższych etapów:

1) Dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych przez Grantobiorcę w odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Gminę;

2) Ocena formalna dokumentów zgłoszeniowych dostarczonych przez Grantobiorców;

3) Weryfikacja techniczna Grantobiorców;

4) Ocena merytoryczna Grantobiorców;

5) Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu grantu (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu);

6) Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie minimum 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji OZE posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku, poprzez wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań, pisemne oferty, oświadczenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku);

7) Otrzymanie minimum 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty;

8) Zawarcie umowy Grantobiorcy z wybranym wykonawcą instalacji OZE;

9) Realizacja Inwestycji przez Grantobiorcę (od podpisania umowy udzielenia grantu do 30.11.2021 r.);

10) Zgłoszenie przez Grantobiorcę gotowości Inwestycji do odbioru. Gmina wraz

z upoważnionym przez nią Inspektorem nadzoru dokonuje weryfikacji prawidłowości montażu instalacji OZE oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie;

11) Odbiór instalacji OZE przez Grantobiorcę;

12) Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o rozliczenie Grantu do Gminy;

13) Ocena złożonego wniosku o rozliczenie Grantu przez Gminę;

14) Otrzymanie przez Grantobiorcę Grantu na rachunek bankowy wskazany we wniosku

o rozliczenie Grantu.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.